หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
ข่าวสารและกิจกรรมข่าวสารและกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
ติดต่อสมาคม
สารจากนายกสมาคม
ประวัติความเป็นมา
ข้อบังคับ/วัตถุประสงค์
กรรมการบริหารสมาคม
สมาชิกสมาคม
เอกสารประกอบการบรรยาย
ครั้งที่ ๑๕ (อุดรธานี)


  

วันพุธที่ 29 พ.ย.2560
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Thailand ๔.๐" - นายแพทย์สมิต ประสันนาการ
2. ปาฐกถาเกียรติยศ รศ.ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ - อ.สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
3. การบรรยาย เรื่อง "ภาพรังสีในมุมมองของแพทย์ Orthopedic (1)" - นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันรัตนาวงศ์
4. การบรรยาย เรื่อง "ภาพรังสีในมุมมองของแพทย์ Orthopedic (2)" - นายแพทย์ทรงวุฒิ สิริวิชญ์ไมตรี
5. การบรรยาย เรื่อง "Oncologic Imaging : Cholangiocarcinoma" - นายแพทย์จีรพงษ์ แก้วระดี
6. การบรรยาย เรื่อง "Non-invasive for Diagnosis : CT KUB" - แพทย์หญิงจักรินทร์ โชติกลาง
7. การบรรยาย เรื่อง "Advance Imaging in diagnosis : CT Angiography" - แพทย์หญิงปัทมา พงษ์เมธา
8. การบรรยาย เรื่อง "ทำไมต้อง HRCT" - แพทย์หญิงชลธิชา วังพิพัฒน์


วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560

9. การบรรยาย เรื่อง "การสร้างภาพทางรังสีดิจิตอลอย่างมีคุณภาพ / ปัญหา อุปสรรค ในการจัดเก็บภาพทางรังสี" - ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
10. การบรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการภาพดิจิตอล / การบริหารจัดการความเสี่ยง ในการจัดเก็บภาพทางรังสี" - รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์
11. การบรรยาย เรื่อง "ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (1)" - อ.เรวัฒน์ ศิรินิกร
12. การบรรยาย เรื่อง "ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (2)" - อ.เรวัฒน์ ศิรินิกร
13. การบรรยาย เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย" - ดร.คฑายุทธ นิกาพฤกษ์
14. การบรรยาย เรื่อง "มาตรฐานการบริการด้านรังสีการแพทย์ตามนโยบาย Thailand ๔.๐" - อ.วิฑูรย์ นิสสัยดี
15. การบรรยาย เรื่อง "บทบาทของนักรังสีการแพทย์ตามนโยบาย Thailand ๔.๐" - อ.ธีรวัฒน์ สุภาวัฒนพันธ์


วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560
16. การบรรยาย เรื่อง "คลำพบก้อนที่เต้านมจะทำอย่างไรดี"  - อ.อังคนา คณิชชาพงษ์
17. การบรรยาย เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อนักรังสีการแพทย์ต้องให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี" - นายแพทย์ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์
18. การบรรยาย เรื่อง  "บทบาทของรังสีการแพทย์กับงานนิติวิทยาศาสตร์" - อ.อนุสรณ์ สิทธิรักษ์
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.